Euro-trials

(for English version please see below)

Sinds 2004 wordt er in verschillende Europese landen vergelijkend sier- en gebruikswaardeonderzoek uitgevoerd. Hierbij wordt steeds uitgegaan van identiek uitgangsmateriaal dat gelijktijdig vermeerderd wordt en daarna verspreid over de deelnemende landen.

Het initiatief om de Euro-trials te starten werd genomen door de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC) en deze is ook nu nog coördinator van de Euro-trials. Per project rouleert de organisatie over de landen. Jaarlijks zijn vertegenwoordigers van deelnemende organisaties te gast bij een van de organisaties om de voortgang en planning te bespreken.

De Euro-trials zijn ontstaan om te voorkomen dat ieder land apart hetzelfde onderzoek gaat doen. Het verdelen van de werkzaamheden werkt kostenbesparend voor iedereen. Omdat steeds hetzelfde uitgangsmateriaal gebruikt wordt en het keuren in de verschillende landen volgens dezelfde criteria gebeurt, zijn de resultaten met elkaar te vergelijken. Naast een nationaal eindoordeel kunnen dus ook de beoordelingen in andere landen hiermee worden vergeleken. Er kan dus gemakkelijk worden uitgezocht welke cultivars in bepaalde landen goed presteren en populair zijn.

euro-trials-kaart-03-11-2016

Deelnemende organisaties

De deelnemende organisaties zorgen zelf voor publicatie van de resultaten in de vakbladen. De KVBC publiceert de keuringsresultaten van de Euro-trials in de jaarlijks verschijnende Dendroflora.

Deelnemende organisaties:

België Proefcentrum voor Sierteelt Destelbergen
Duitsland Bund Deutscher Baumschulen (BdB) Ellerhoop
Finland LUKE Piikiö
Frankrijk Agro Campus Ouest Angers
Ierland Teagasc   Dublin
Nederland KVBC Boskoop
Oostenrijk Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau (HBLFA) Wenen
Verenigd Koninkrijk Royal Horticultural Society (RHS) Wisley

 

 

Since 2004, comparing ornamental and use value research is performed in various European countries. Starting point has to be identical basic material that is simultaneously propagated and then spread across the participating countries.

The initiative to start the Euro-Trials was taken by the Royal Dutch Horticultural Society (KVBC) and this is still the coordinator of the Euro-Trials. Per project, the organization rotates amongst the participants. Every year, representatives of participating organizations are guest of one of the organizations to discuss the progress and planning.

The Euro-trials are set up to prevent each country from doing the same research apart. Dividing the work saves money for everyone. Because the same basic material is used and the trialling in the different countries is done according to the same criteria, the results are comparable. In addition to a national final judgment, the outcome in other countries can be taken into account as well. One can easily investigate what cultivars perform well in some countries and are popular.

euro-trials-kaart-03-11-2016

Participating organizations

The participating organizations are responsible for publication of the results in the trade journals themselves. The KVBC publishes the results of the Euro-trials in Dendroflora which is issued annually.

Participating organizations:

Belgium Proefcentrum voor Sierteelt Destelbergen
Germany Bund Deutscher Baumschulen (BdB) Ellerhoop
Finland LUKE Piikiö
France Agro Campus Ouest Angers
Ireland Teagasc   Dublin
Netherlands KVBC Boskoop
Austria Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau (HBLFA) Wenen
United Kingdom Royal Horticultural Society (RHS) Wisley

 

Bewaren

Bewaren

Ga verder met de KVBC:
5 vragen aan
 
Ron van Opstal
In 1997 nam hij het bedrijf over van zijn ouders en is hij eigenaar van Boomkwekerij Ron van Opstal BV.

Wat voor bedrijf heeft u?
‘Wij hebben een pot- en containerteelt bedrijf met sierheesters in Zundert. De productie is vooral gericht op de najaars-handel in de tuincentra.’

Waar bent u in gespecialiseerd en wat zijn uw werkzaamheden?
‘Wij zijn gespecialiseerd in het kweken van Gaultheria procumbens Red Diamond. Dit is een eigen selectie, met veel meer en grotere bessen dan de gewone Gaultheria. Een andere specialiteit van ons bedrijf is het kweken van planten met een najaars-verkleuring, zoals Leucothoe en Nandina.
 Lees hier verder!