Algemene Ledenvergadering KVBC

De Algemene Ledenvergadering van de KVBC vindt plaats op 5 februari 2018 .

Locatie: Flora Boskoop, Parklaan 4 te 2771 GB Boskoop, aanvang 19.30 uur.

Agenda
19.30 Opening en welkom door H. van der Louw, voorzitter van de KVBC
19.40 Ingekomen stukken en mededelingen
19.45 Notulen 155e  jaarvergadering d.d. 6 februari 2017
19.55 Jaarverslag KVBC, waarin opgenomen het jaarverslag van de keuringscommissie, Nederlandse Planten Collecties en de publicatiecommissie
20.05 Dendroflora
Ronald Houtman, hoofdredacteur van Dendroflora, zal terugblikken op Dendroflora nummer 53-2017 en, voor zover mogelijk, vooruitblikken op Dendroflora nr. 54-2018.
20.15 Keuringscommissie
De voorzitter van de keuringscommissie, Gert Fortgens, zal verslag doen van de activiteiten van de keuringscommissie van het afgelopen jaar. Hans van Gemeren zal de nominaties voor “Beste Noviteit 2017” tonen. Genomineerd zijn:
– Buddleja alternifolia ‘Pmoore12’ (UNIQUE)
– Clematis ‘Zo09113’ (PERNILLE)
– Diervilla splendens ‘El Madrigal’ (DIVA)
– Fargesia murieliae ‘Elias’
– Hydrangea macrophylla ‘Jong 01’ (LADY MATA HARI)
– Hydrangea macrophylla ‘Youmefive’ (YOU&ME TOGETHER)
20.25  Sortimentstuin Harry van de Laar
Dick Nieuwesteeg, voorzitter Stichting Sortimentstuin Harry van de Laar, doet verslag van de ontwikkelingen in 2017.
20.35 Nederlandse Planten Collecties
De voorzitter van de NPC, Cor van Gelderen, zal de vergadering informeren over de ontwikkelingen binnen de NPC in 2017.
20.45 Financieel overzicht en vaststelling begroting en contributie
Het financieel overzicht van 2017 en de begroting voor 2018 zullen ter goedkeuring aan de vergadering worden voorgelegd. De penningmeester stelt voor de contributie voor 2018 te verhogen met  € 10,00. De contributie voor leden uit Nederland bedraagt dan € 70,00 per jaar. Voor buitenlandse leden bedraagt de contributie dan € 80,00 per jaar. Reden hiervoor is de stijging van de kosten en een terugloop van inkomsten.
20.55 Verkiezing nieuwe bestuursleden
Aftredend en herkiesbaar: A.P.M. (Arno) Rijnbeek
Volgens de statuten die in 2005 zijn aangenomen, kan direct tot stemming worden overgegaan. Bij de (schriftelijke) stemming is het mogelijk andere personen op het stembriefje te noteren.Tijdens de stemronde voor het bestuur is er tevens gelegenheid om te stemmen op de “Beste Noviteit van 2017”.
 21.00  Pauze
 21.15  Uitslag bestuursverkiezing en bekendmaking “Beste Noviteit 2017”
21.25 Rondvraag
21.35 Presentatie Thijs Simons over nieuwe veredelingsmethoden in de sierteelt; een onbetaalbare noodzaak
De consument vraagt om nieuwe producten. Met name gewasbeschermingsmiddelen mogen er niet meer op en in zitten. Nieuwe strategieën zijn noodzakelijk en nieuwe veredelingsmethoden spelen hierin een belangrijke rol. Enige probleem is dat ze voor kleine bedrijven onbetaalbaar zijn. Waarom zijn nieuwe veredelingsmethoden noodzakelijk en hoe kun je daar ook als klein bedrijf gebruik van maken?Thijs Simons is als senior beleidsmedewerker bij Plantum (www.plantum.nl) actief op het dossier Onderzoek. Hij brengt kennisinstellingen, bedrijven en overheid bij elkaar om onderzoek en innovatie op gebied van plantenveredeling te stimuleren. Hij is de private trekker van het grootse onderzoeksprogramma onder topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen ‘Better Plants for New Demands’ en Secretary General van Eucarpia.
22.30 Afsluiting

 

 

 

 

 

Bewaren

Bewaren